Licencja

WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ESI[tronic]

1. Udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania
Prawo użytkowania nie obejmuje nabycia innych praw do samego oprogramowania. Licencjodawca zastrzega sobie w szczególności wszystkie prawa do publikacji, kopiowania, opracowywania i zarządzania oprogramowaniem licencyjnym. Licencjodawca dopuszcza instalację oprogramowania na większej liczbie komputerów PC należących do licencjobiorcy i przyznanie licencjobiorcy dodatkowych kodów odblokowujących, których maksymalna liczba określona jest w Umowie-Abonament na oprogramowanie BOSCH ESI[tronic] (Załącznik Nr. 1).

2. Dostawa / Instalacja
2.1. Licencjodawca oddaje licencjobiorcy w użytkowanie oprogramowanie w stanie gotowym do zainstalowania. Licencjobiorca dokonuje instalacji oprogramowania licencyjnego na komputerze, spełniającym minimalne wymagania sprzętowe zalecane przez licencjodawcę.
2.2. Dystrybutor zapewni swoim klientom ostatecznym doradztwo w zakresie zawartości różnych typów oprogramowania, sposobów instalacji do komputera oraz otrzymywania kodów odblokowujących.

3. Dostawa
3.1. Po nadejściu zamówienia i numeru identyfikacyjnego sprzętu jak również po nadejściu płatności, oprogramowanie przekazywane jest licencjobiorcy w użytkowanie poprzez przesłanie kodu odblokowującego. Uaktualnienia oprogramowania będą dostarczane licencjobiorcy każdorazowo po opublikowaniu kolejnych wersji.
3.2. Zmiany dotyczące adresu dostaw lub adresu widniejącego na rachunkach należy niezwłocznie zgłaszać pisemnie dystrybutorowi

4. Warunki płatności
4.1. Tytułem opłat licencyjnych, w tym za oprogramowanie, licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić dystrybutorowi kwoty wynikające z Załącznika Nr.1
4.2. Ceny nie obejmują podatku VAT.
4.3. Termin płatności opłaty licencyjnej podany jest na fakturze VAT.
4.4. W przypadku nie wywiązania się przez licencjobiorcę z terminu opłat licencyjnych, odsetek lub obowiązku pokrycia innych opłat związanych z umowy, licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez dystrybutora w celu odzyskania przysługujących mu należności
4.5. Licencjobiorca upoważnia dystrybutora do wystawienia faktury VAT bez podpisu licencjobiorcy.
4.6. Opłaty za oprogramowanie pobierane są jednorazowo w danym roku kalendarzowym. W roku zamówienia opłata należna do końca bieżącego roku kalendarzowego obliczana jest procentowo. Udostępnienie oprogramowania licencjobiorcy przez dystrybutora następuje po dokonaniu wpłaty za oprogramowanie (płatność z góry).
4.7. Użytkowanie oprogramowania niezapłaconego jest nielegalne.
4.8. Licencjodawca zastrzega sobie prawo corocznej podwyżki opłat, o której poinformuje licencjobiorcę z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Prawo użytkowania opłaconego, przekazanego i zarejestrowanego oprogramowania licencyjnego do końca bieżącego roku kalendarzowego pozostaje przez ten fakt nienaruszone.

5. Czas trwania umowy
5.1. Umowa zawierana jest wstępnie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowę zawarto. Czas trwania umowy przedłużany jest automatycznie o kolejny rok kalendarzowy, jeśli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana z zachowaniem 10-tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec roku kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia poszczególnych części oprogramowania licencyjnego prawo użytkowania dla wypowiedzianej części wygasa z końcem roku.
5.2. Zmiany wariantu oprogramowania licencjobiorcy dokonywane są wyłącznie poprzez dystrybutorów. Do dnia 15 października każdego roku licencjobiorca powiadamia dystrybutora o wariantach oprogramowania na kolejny rok, a do dnia 31 października każdego roku dystrybutor informuje licencjodawcę o wariantach oprogramowania swoich klientów na następny rok.
5.3. Licencjodawca i dystrybutor zastrzegają sobie możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn w trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy mimo ponagleń licencjobiorca zalega z opłatami lub innych naruszeń niniejszej umowy.
W przypadku wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia prawo użytkowania oprogramowania wygasa z końcem roku kalendarzowego, w którym umowa została wypowiedziana, zaś oprogramowanie licencyjne samoczynnie przestaje działać. Prawo użytkowania oprogramowania wygasa z chwilą otrzymania przez licencjobiorcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy.

6. Serwis oprogramowania
6.1. W przypadku uszkodzenia nośnika oprogramowania licencjobiorca ma prawo zażądać dodatkowej dostawy. W tym celu musi on zwrócić licencjodawcy uszkodzony nośnik wraz z kopią rachunku.
6.2. Licencjodawca nie gwarantuje poprawności i kompletności danych. Wszystkie informacje i dane w tym programie zostały opracowane w oparciu o dokumentację licencjodawcy, testy pojazdów lub dane przekazane przez producentów i importerów. Jednakże przy tak obszernym materiale nie można całkowicie wykluczyć zmian, wariantów regionalnych, pomyłek lub błędów. Dlatego w każdym przypadku należy upewnić się, że zarówno identyfikacja, jak i wyposażenie naprawianego pojazdu zgodne są z danymi ESI.
6.3. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie licencyjne spełni wymagania i oczekiwania nabywcy – w szczególności zaś, że dostarczy danych o każdym modelu pojazdu – ani też, że będzie kompatybilne z innymi używanymi przez użytkownika programami na tym samym komputerze.
6.4. Jeśli podczas użytkowania oprogramowania licencyjnego przez licencjobiorcę ujawniona zostanie wada programu, licencjobiorca poinformuje o niej licencjodawcę z podaniem informacji, które mogą pomóc w usunięciu tej wady. Usunięcie wady odbywa się zgodnie z wolą licencjobiorcy: w wyniku naprawy lub przekazania nowej wersji oprogramowania licencyjnego.
6.5. W przypadku gdyby licencjodawca po sprawdzeniu oprogramowania nie mógł stwierdzić jego wady lub gdyby błąd spowodowany był niewłaściwym użytkowaniem oprogramowania licencyjnego lub z innych przyczyn niezależnych od licencjodawcy, koszty naprawy ponosi licencjobiorca. Obowiązek licencjodawcy określony w pkt. 6.4 ustaje, jeśli licencjobiorca dokona zmian w oprogramowaniu licencyjnym lub jeśli zlecił dokonanie takich zmian osobom trzecim, chyba że udowodni, iż zmiany te nie są przyczyną wady.
6.6. Jeśli licencjodawca mimo wielokrotnych prób napraw nie będzie w stanie usunąć usterki w przewidzianym terminie, licencjobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę ew. zażądać jej rozwiązania.
6.7. Wyklucza się dalsze roszczenia, w szczególności zaś roszczenia dotyczące naprawienia szkód, nie powstałych w związku z oprogramowaniem licencyjnym, jak np. utrata lub nieprawidłowe przetwarzanie danych.

7. Odpowiedzialność
7.1. Wyklucza się odpowiedzialność licencjodawcy z tytułu szkód powstałych w wyniku mylnej, niepełnej lub błędnej interpretacji oprogramowania licencyjnego oraz danych.
7.2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych, powstałych w wyniku użytkowania lub zaniechania użytkowania oprogramowania licencyjnego.
7.3. Licencjobiorca jest zobowiązany do zatrudniania przy użytkowaniu oprogramowania licencyjnego lub wykonywaniu prac z nim związanych, wyłącznie przeszkolonego personelu oraz stosowania spełniających odpowiednie wymogi urządzeń. Zalecane urządzenia ew. narzędzia są wymienione przez licencjodawcę w dokumentacji serwisowej.
Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tego zobowiązania odpowiada licencjobiorca.

8. Przeniesienie prawa użytkowania
Prawo użytkowania oprogramowania licencyjnego może zostać przeniesione na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą licencjodawcy i w zgodzie z warunkami niniejszej umowy. Zabronione jest wynajmowanie i wypożyczanie oprogramowania, obdarowywanie oprogramowaniem innych osób.

9. Właściwość sądu / obowiązujące prawo
9.1. Jako właściwość miejscową sądu ustala się sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora oprogramowania, u którego zostało ono zakupione.
9.2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

10. Postanowienia końcowe.
10.1. W przypadku wygaśnięcia licencji licencjobiorca jest zobowiązany w ciągu tygodnia od jej wygaśnięcia zniszczyć wszystkie pełne lub częściowe kopie oprogramowania, nawet, jeśli zostało ono zmienione lub włączone w inne programy, jak również dokumentację i bez wyraźnego wezwania licencjodawcy przedłożyć mu oświadczenie o zniszczeniu kopii oprogramowania oraz dokumentacji.
10.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.3. Utrata ważności któregoś z postanowień niniejszej umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez strony nowym postanowieniem, dopuszczalnym prawnie i zbliżonym w treści do postanowienia pierwotnego.

Powrót do góry strony